śatakatrayam 1.74: nindantu nītinipuṇā (one day the pundits will applaud)

by Jahnabi Barooah

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम् ।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्याय्यात्पथ: प्रविचलन्ति पदं न धीरा: ।।७४।।
नीतिशतके

one day the pundits will applaud,
the next day they will criticize;
money being fickle will come and go at will;
death may come today or after a thousand years,
but those who are determined should not
deviate from the appropriate path. ||74||
nītiśataka

Advertisements